ULUSAL MODEL

GİZLİLİK POLİTİKASI

MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU

 

1.1. İşbu sözleşme Sanorg Şirketi ile https://www.ulusalmodel.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvurucu olarak anılacaktır.) arasında başvuru tarihinde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır.


Taraflar, ön bilgilendirme formu ve yarışma başvuru taahhütnamesinin kabul edilmesi ve yapılan başvuru ile yapmış oldukları sözleşmenin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

 

 

MADDE 2 - GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

 

2.1. Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

2.2. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

a. Kamuya malolmuş bilgiler
b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

 

 

MADDE 3 - GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI

 

3.1. Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan herbiri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamayı ve/veya alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler.

 

3.2. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

 

MADDE 4 - ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 

4.1. Taraflardan biri sorumlu olduğu kisilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.


4.2. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

 

 

MADDE 5 - GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERIN İADESİ

 

5.1. Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

 

 

MADDE 6 - GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

 

6.1. Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

 

 

MADDE 7 - KISMİ GEÇERSİZLİK

 

7.1. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu husus sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

 

 

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRE

 

8.1. İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olan bu sözleşme başvuru işleminin yapıldığı tarihte, başvurucu tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.

 

ULUSAL MODEL BAŞVURU

Yarışmamıza Başvuru Yapmak İçin Formu Doldurmanız Yeter...

Başvuru Formu

BİZE ULAŞIN

Telefon ve Mail yolu ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz..

Hanımefendi Sokak No:79 Şişli, İstanbul/Türkiye


UlusalModel.Com Tüm Hakları Saklıdır. RotBilisim